Ấn phẩm:

Giáo trình tài chính quốc tế

Xem mô tả

480

Xem & Tải

209

Tóm tắt
Tổng quan về tài chính quốc tế. Thị trường tài chính quốc tế. Thị trường ngoại hối. Thanh toán quốc tế. Đầu tư quốc tế. Tín dụng quốc tế. Viện trợ phát triển chính thức. Thuế quan và liên minh thuế quan. Cán cân thanh toán quốc tế
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Liên
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép