Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Trương, Thị Hường
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép