Ấn phẩm:

Nghiên cứu những khó khăn trong kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Thương mại và đề xuất giải pháp

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Hoàng, Thị Phương Thảo
Lê, Phương Nhung
Phạm, Thị Phương Thảo
Trần, Công Mạnh Đức
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép