Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh đối với sản phẩm may mặc: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Diệp, Nguyễn Linh Huyền
Hoàng, Thị Hồng Nhung
Trần, Khôi Nguyên
Nguyễn, Mỹ Quỳnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép