Ấn phẩm:

Thanh toán và tín dụng quốc tế

Xem mô tả

12

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Sách giới thiệu khái quát về cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối. Trình bày các phương tiện và điều kiện thanh toán trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Đề cập tới các quan hệ tín dụng quốc tế nói chung, tín dụng tài trợ xuất
Mô tả
Năm xuất bản
2002
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Liên
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép