Ấn phẩm:

English - Vietnammese translation of culture specific items in "To kill a Mockingbird" by Huynh Kim Oanh and Pham Viem Phuong (Nha Nam publishing house)

Xem mô tả

11

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Ngô, Thị Thoa
Nhà xuất bản
Thuong mai University
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép