Ấn phẩm:

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại tại Trường Đại học Thương mại: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thanh Hương
Đặng, Thành Đạt
Nguyễn, Đoàn Khánh Ly
Hoàng, Thị Mai
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép