Ấn phẩm:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải Dương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh hiện nay

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của một số tỉnh ở nước ta. Trình bày thực trạng, quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải Dươ
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Nguyễn, Trọng Thừa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép