Ấn phẩm:

Tác động của truyền thông xã hội đến sự lựa chọn mô hình chuỗi giá trị CRM tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Linh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Đỗ, Thị Lý
Trương, Thị Diễm Quỳnh
Bùi, Thị Phương Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép