Ấn phẩm:

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ti cổ phần dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép