Ấn phẩm:

Hoàn thiện kiểm tra và xử lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận và thực tiễn về thuế TNDN và kiểm tra, xử lí nợ thuế TNDN đối với các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đưa ra định hướng quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm ra và xử lí nợ thuế TNDN đối với các doanh nghiệp c
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Thị Thu Huyền
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép