Ấn phẩm:

Phát triển thị trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Xem mô tả

8

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận và bài học thực tiễn về phát triển thị trường của doanh nghiệp vận dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển thị trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Hoàng Nam
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép