Ấn phẩm:

Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần Quản trị đa văn hóa

Xem mô tả

393

Xem & Tải

163

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép