Ấn phẩm:

Nghiên cứu lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong quản trị sản xuất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

20

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Tổng quan nghiên cứu và tổng hợp lí thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong quản trị sản xuất. Đưa ra khuyến nghị về việc ứng dụng lí thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) trong giảng dạy, nghiên cứu cũng như trong doanh nghiệp
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Văn Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép