Ấn phẩm:

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem mô tả

4797

Xem & Tải

1601

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học, phân loại và tiến trình tư duy trong nghiên cứu khoa học; những vấn đề về thiết kế nghiên cứu như nội dung thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu; tổng quan về nghiên cứu định tính và nghiên cứu đị
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép