Ấn phẩm:

Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Xem mô tả

8

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đưa ra kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quaqr kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Vũ, Đình Luyện
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép