Ấn phẩm:

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nội dung sách đề cập tới: tổ chức công tác kế toán doanh nghịêp thuơng mại; kế toán mua hàng, bán hàng, hàng tồn kho; kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt dộng kinh doanh dịch vụ;. . .
Mô tả
Năm xuất bản
1997
Tác giả
Trần, Thế Dũng
Nhà xuất bản
[Knxb]
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép