Ấn phẩm:

Quản trị dịch vụ khách hàng bằng các công cụ điện tử của công ty Cổ phần Caresoft

Xem mô tả

21

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lí luận về quản trị dịch vụ khách hàng bằng các công cụ điện tử. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị dịch vụ khách hàng bằng công cụ điện tử tại công ti cổ phần Caresort
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Tuấn Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép