Ấn phẩm:

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Xem mô tả

22

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu đánh giá chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp FDI dưới góc độ chuyên môn nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán có những quyết định những điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượn
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Lại, Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép