Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc

Xem mô tả

51

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về quản trị rủi ro xuất khẩu của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Quỳnh Mai
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép