Sách chuyên khảo

10 ấn phẩm có sẵn

Những tài liệu tải lên gần đây

Đang hiển thị 1 - 6 của tổng số 10 kết quả
 • Ấn phẩm
  Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU trong bối cảnh thực hiện EVFTA
  (Khoa học xã hội, 2023) Nguyễn, Chiến Thắng; Hoàng, Xuân Trung; Bùi, Việt Hưng
  Trình bày cơ sở của quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh thực thi Hiệp định FTA thế hệ mới; thực trạng quan hệ kinh tế của Việt Nam - EU trong bối cảnh thực thi Hiệp định EVFTA; đề xuất giải pháp tận dụng, tối đa hóa lợi ích thu được từ việc thực thi cam kết EVFTA trong quan hệ kinh tế của Việt Nam - EU
 • Ấn phẩm
  Chiến lược doanh nghiệp
  (Thống kê, 2015) Mai, Thanh Lan
  Sách cập nhật toàn bộ ngành chiến lược doanh nghiệp từ trước đến nay, đã phát triển nở rộ tại các nước phương tây trong hai thập niên gần đây, trình bày các nội dung mô hình phân tích chiến lược theo tiến trình lịch sử xuất hiện và phát triển
 • Ấn phẩm
  Chính sách của Nhà nước đối với tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO
  (Đại học quốc qia Hà Nội, 2013) Vũ, Văn Hùng
  Trình bày cơ sở lí luận và kinh nghiệm của một số nước trong việc đưa ra chính sách tiêu thụ nông sản thực hiện các cam kết với tổ chức thương mại thế giới; phân tích thực trạng, đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách tiêu thụ nông sản Việt N
 • Ấn phẩm
  Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại: cơ sở lý luận và thực tiễn
  (Nxb Hà Nội, 2022) Đinh, Văn Sơn
  Trình bày cơ sở lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đánh giá thực trạng, đề xuất giải phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại đến 2030
 • Ấn phẩm
  Kiểm toán nội bộ
  (Tài chính, 2015) Nguyễn, Phú Giang; Nguyễn, Trúc Lê
  Trình bày những nội dung cơ bản của kiểm toán nội bộ: vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ; kiểm soát và bản chất của kiểm soát; các kiểm soát tài chính cơ bản; hệ thống kiểm soát nội bộ; hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ,. . .