Đề cương học phần Chiến lược thương hiệu – Báo cáo thực tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

17

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị thương hiệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn