ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Học phần: Kế toán quốc tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Kế toán Quản trị
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn