Phát triển dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Yourhomes

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Ngọc Thắng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn