Hoạch định chiến lược mua hàng tại Công ty Cổ phần may Sơn Động

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

48

Xem & Tải

22

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Nhâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn