Áp dụng phương pháp kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm tại công ty TNHH Beetsoft

Xem mô tả

128

Xem & Tải

111

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Trần, Thị Thu Huệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn