Đề cương học phần Quản trị nhóm làm việc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

120

Xem & Tải

30

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn