Phát triển nhân lực tại Vụ tài vụ quản trị của cơ quan Tổng cục thuế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nhân lực tại vụ tài vụ quản trị của cơ quan tổng cụ thuế
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Như Hoa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn