A study on English – Vietnamese translation of personal pronouns in “Charlotte's Web” (1852, E. B. White) by Nguyen Que Duong (2007)

Xem mô tả

23

Xem & Tải

18

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Thái Hiền
Nhà xuất bản
Thuong mai University
Trích dẫn
Bộ sưu tập