Đề cương học phần Chiến lược kinh doanh quốc tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

58

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị chiến lược
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn