Đề cương học phần Các phương pháp phân tích định lượng trong quản lý

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Toán
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn