ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Học phần: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

21

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Kế toán Tài chính
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn