Đề cương học phần Tổng quan khách sạn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

35

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn