Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự cho công ty cổ phần giải pháp Hà Minh

Xem mô tả

16

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Tú Nga
Nghiêm, Thị Lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn