Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại CTCP Printgo Việt Nam

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Mẫn, Xuân Nghĩa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn