Hoàn thiện chính sách marketing triển khai chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội

Xem mô tả

41

Xem & Tải

26

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trịnh, Khánh Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn