Đề cương học phần Quản trị bán hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

22

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn