Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Cơ sở lí luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp bảo hiểm. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại công ti bảo hiểm PVI Đông Đô.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bùi, Văn Bắc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn