Phân tích thiết kế hệ thống quản lí khách hàng tại công ty phần mềm Việt Quốc tế

Xem mô tả

35

Xem & Tải

28

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Thị Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn