Xây dựng các ca kiểm thử cho phần mềm quản trị nhân sự của công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

Xem mô tả

235

Xem & Tải

213

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Tâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn