Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án của công ty Deha việt nam

Xem mô tả

82

Xem & Tải

57

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thu Hiền
Nghiêm, Thị Lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn