Đề cương học phần Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính (BCTT)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Kế toán DN
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Bộ môn Kiểm toán
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập