Lập kế hoạch marketing điện tử cho dòng sách ngoại ngữ của Công ty Cổ phần Sách MCBooks trên sàn giao dịch Shopee

Xem mô tả

58

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lương, Quốc Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn