Quản trị chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Trống đồng Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

31

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Trống Đồng Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trương, Tiến Thành
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn