Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH SuperGame

Xem mô tả

19

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn