Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần GMO-Z. com RUNSYSTEM

Xem mô tả

57

Xem & Tải

62

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Phượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn