Đề cương học phần Kiểm toán báo cáo tài chính 1

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Kiểm toán
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập