Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Dương, Thị Minh Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn