Đề cương học phần Corporate Governance

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị chiến lược
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn