Đề cương học phần Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

270

Xem & Tải

41

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị dịch vụ khách sạn - du lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn